Exempel på enhetsövergripande samverkansorganisationer

Personer som handlar på Möllevångstorget i Malmö

Konsultationsteamet i Malmö

Framgångsfaktorer i arbetet med avhoppare är en väl upparbetad samverkan mellan olika myndigheter. Malmö stad och Polisen driver ett konsultationsteam som genom ett tätt myndighetssamarbete arbetar för att hjälpa avhoppare.

Det finns personer som behöver stöd i att lämna en kriminell grupp eller ett liv i kriminalitet. Malmö stad och polisen samverkar i arbetet med att stötta dessa individer vid ett avhopp.

Konsultationsteamet i Malmö fungerar samordnande mot myndighetspersoner som har kontakt med avhopparen, exempelvis övriga socialtjänsten, Arbetsförmedlingen och Kriminalvården. Det täta och väl upparbetade myndighetssamarbetet har varit och är en stor framgångsfaktor i arbetet.

Vilka anses vara avhoppare?

  • Individer som lever i en kriminell kontext
  • Hotbild bekräftad
  • Motivation till förändring finns

När ett ärende inkommer inleds det med ett möte där individen, en samordnare från Konsultationsteamet och en polis medverkar. I samband med detta görs en hotbildsbedömning samt en bedömning av klientens motivation till förändring. Därefter hålls ett samverkansmöte med individen och de berörda parter som kan vara till hjälp i planeringen framåt, till exempel socialsekreterare från vuxen- och ekonomiavdelningen, anhöriga, frivårdsinspektör eller andra kontakter som kan vara viktiga.

Hjälpen från Konsultationsteamet kan bestå av samtalsstöd och stöttning, flytt till annan ort om det föreligger hot, hjälp med kontakter för att komma igång med sysselsättning med mera. Konsultationsteamets insatser pågår fram tills det att individen bedöms vara etablerad i en ny stad eller inte längre följer uppgjord planering och därför avslutas.

Kraven som ställs på avhopparen är avhållsamhet från kriminalitet och droger. Avhopparen ska också vara tillgänglig för Konsultationsteamet och andra myndigheter som är berörda för att kunna utföra en fortsatt planering.

Konsultationsteamets polis genomför regelbundna uppföljningar i belastnings- och misstankeregister i samtliga pågående ärenden för att säkerställa att de individer som tagit del av insatserna inte återfallit i kriminalitet. Vid de fall det förekommer informerar polisen samordnarna i Konsultationsteamet som gör en individuell bedömning av vilka åtgärder som ska vidtas.

Kontakt:

Konsultationsteamet@malmo.se

Tel. 040-34 39 99

Läs mer om Malmö stads verksamhet

Avhopparverksamheten i Göteborg

Göteborgs Stad har arbetat systematiskt och specifikt med avhoppare sedan 2011. Detta inom ramen för Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet. Även andra verksamheter och stadsdelar inom staden arbetar på olika sätt med brottsprevention, som i delar innefattar arbete med avhoppare.

Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet (”Kunskapscentrum” eller ”KC”) är ett myndighetsnätverk bestående av 11 myndigheter och Göteborgs Stad. Myndigheterna är Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Kronofogden, Kriminalvården, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Polismyndigheten (Polisregion Väst), Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten.

Stadens delfunktion i nätverket ligger hos Stadsledningskontorets avdelning Samhällsskydd och beredskap. Nätverkets breda arbete mot organiserad brottslighet styrs av en avsiktsförklaring, jämte en styr- och kontaktpersonsgrupp.

Arbetet med avhoppare styrs formellt av en riktlinje beslutad av kommunstyrelsen (bilaga 2, dnr 0396/13) som träffar Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet och socialtjänsten.

Målgruppen avhoppare, definieras enligt riktlinjen, som ”personer över 18 år, som vill avsluta en kriminell livsstil och som har en av polisen dokumenterad tillhörighet till ett kriminellt gäng och därmed till organiserad brottslighet.” Definitionen tolkas och tillämpas till den enskildes fördel.

Arbetet förutsätter dock bl.a. att

  1. avhopparen är motiverad att lämna inte endast grupperingen, utan kriminalitet i stort, att
  2. avhopparen lämnar samtycke (enligt OSL 10:1) till att myndigheterna i nätverket får dela känslig information om avhopparen i syfte att hjälpa denne, att
  3. avhopparen inte är misstänkt för allvarlig brottslighet som kan leda till ett längre frihetsberövande

Något krav på att berätta om sin egen eller någon annans brottslighet finns inte. Tvärtom, hänvisas den som vill göra det till Polisen.

Processen beror därefter helt och hållet på avhopparens individuella behov och förutsättningar. Insatserna samordnas och leds av personal från stadsledningskontoret, beslutas formellt av socialtjänsten och sker i nära samarbete med avhopparen själv och de myndigheter som behövs i respektive ärende.

Bilden nedan illustrerar dels Polisens egna spår för arbete med avhoppare (överst), som sker enligt Polisens riktlinjer, dels Socialtjänstens ordinarie sociala arbete (nederst), dels KC:s sätt att arbeta med avhoppare (mitten), vilket alltid inkluderar Polisen och Socialtjänsten – plus övriga nödvändiga myndigheter.

Resultat

Under hösten 2017 och våren 2018 gjorde stadsledningskontoret en uppföljning av avhopparverksamheten under åren 2011–2016. Rapporten visar bl.a. att 94 personer sökte hjälp mellan 2011–2016. Av dessa 94 personer, fullföljde 73 personer sina respektive insatser. Av de 73 personer som fullföljt sina insatser, tillhör 48 personer eller 66 % inte längre någon kriminell gruppering. 30 personer eller 41 % har inte dömts för något brott eller förseelse. Sedan 2017 har 42 personer sökt hjälp varav 14 har påbörjat en insats.

Kontakt

Telefon: 020-50 80 80 besvaras vardagar mellan kl. 09-15 (annars telefonsvarare) för enkla frågor, allmänna råd eller en start på insats.

E-post: kunskapscentrum@stadshuset.goteborg.se bör endast användas för allmän information. E-post är ett osäkert kommunikationssätt och e-post kan komma att begäras ut som allmän handling. Använd alltså inte e-post till känslig information!

Läs mer om Göteborg stads verksamhet

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.