Exempel på enhetsövergripande samverkansorganisationer

Personer som handlar på Möllevångstorget i Malmö

Konsultationsteamet i Malmö

Framgångsfaktorer i arbetet med avhoppare är en väl upparbetad samverkan mellan olika myndigheter. Malmö stad och Polisen driver ett konsultationsteam som genom ett tätt myndighetssamarbete arbetar för att hjälpa avhoppare.

Den som lever under hot eller vill bryta med en kriminell livsstil tar kontakt med konsultationsteamet genom Plattform Malmö. Hit vänder sig också personal inom bland annat polis, socialtjänst, skola och kriminalvård som möter avhoppare som behöver hjälp att förändra sin situation.
 

Hur ser ett ärende ut?

När ett nytt ärende aktualiserats kontaktar samordnarna i konsultationsteamet polisen inom teamet. Därefter bokas det in ett gemensamt möte med avhopparen där polisen gör en hotbildsbedömning. Samtidigt utforskar samordnarna motivationen kring att lämna den kriminella livsstilen samt vilket behov av stöd som personen behöver. Samordnaren förmedlar även kontakter till andra verksamheter och myndigheter, t.ex. missbrukshjälp, budgetrådgivning.

Konsultationsteamet får på detta sätt ett underlag som resulterar i en bedömning vilka behov den enskilda individen har och vilka insatser som eventuellt kan bli aktuella. Avhopparen skriver under ett samtycke till informationsutbyte mellan berörda myndigheter, samt samtycke till uppföljning kring återfall i kriminalitet.  

 

Avhopparens behov styr

Utifrån avhopparens behov av stöd och skydd, kallas representanter från berörda myndigheter till ett samverkansmöte för att gemensamt hitta lösningar tillsammans med avhopparen. Här informerar även polisen om hotbildsbedömningen.

Berörda myndigheter/parter kan vara t ex:

  • Socialtjänst, främst inom, ekonomiskt bistånd, boendeenheten och vuxenenheten.
  • Kriminalvården
  • Utbildning och sysselsättning.
  • Viktiga resurser i individens eget nätverk
  • Vårdkontakter
  • Arbetsförmedlingen

Ny bostadsort

Var avhopparen flyttar sker utifrån samverkan, individens situation och utgår alltid ifrån hur hotbildsbedömningen ser ut. Boendeformen bedöms utifrån olika faktorer som t ex ålder, förmåga att vara självständig, behovet av fördjupat stöd. Den kommun där avhopparen är folkbokförd i är också den som är ansvarig för avhopparen under den första tiden i den nya kommunen.

När avhopparen etablerat sig på den nya orten med t.ex. sysselsättning och mer varaktigt boende finns det i vissa fall möjlighet för den placerande kommunen att därefter göra en flytt till den nya kommunen. Detta om avhopparen är i fortsatt behov av insatser via socialtjänsten.

Samarbete med Frivården och Arbetsförmedlingen

Om avhopparen är aktuell på Frivården ansvarar de för överföring av ärendet till den nya kommunen direkt, vilket möjliggör att avhopparen får kontakt och stöd vid ankomst. Frivården kan vara behjälplig med en lekmannaövervakare och program avseende kriminalitet och missbruk inom ramen för deras ordinarie verksamhet. Vid vissa fall kan avhopparen fortfarande vara inskriven på Frivården på hemort även efter genomförd flytt.

Beroende på vad avhopparen har för behov, t ex svårt med ensamheten, kan ansvarig socialtjänst arbeta för att etablera stödinsatser.

Arbetsförmedlingen där avhopparen är folkbokförd kan oftast vara behjälpliga i en smidig överlämning till den nya kommunen. Den avhoppare som har frivård kan få hjälp av frivårdens kontakt med arbetsförmedlingen.

Krav på avhopparen

Kraven som ställs på avhopparen avser avhållsamhet från kriminalitet och droger. Avhopparen ska också vara tillgänglig för Konsultationsteamet och andra myndigheter som är berörda för att kunna utföra en fortsatt planering. När avhopparen har fått möjlighet till eget boende kan konsultationsteamet vara behjälpliga med ett yttrande som underlag till ansök om sekretessmarkering.

Konsultationsteamets polis genomför regelbundna uppföljningar i belastnings- och misstankeregister avseende samtliga pågående ärenden. Här undersöks om de individer som tagit del av insatser har återfallit i kriminalitet eller missbruk. Vid de fall de förekommer informerar polisen samordnarna i konsultationsteamet som gör en individuell bedömning av vilka åtgärder som ska vidtas.

Samordnarna i konsultationsteamet har kontinuerlig kontakt med avhopparen både kring praktiska frågor och i de fall där avhopparen behöver samtalsstöd. Detta sker både per telefon och via Skype. Samordnarna arbetar utifrån ett lösningsfokuserat förhållningssätt

 

Behov och åtgärder

De flesta avhoppare som söker sig till verksamheten har en omfattande problembild bestående av t.ex. avsaknad av boende, försörjning, missbruk, ekonomisk skuldsättning och psykisk ohälsa. Även hjälp med att skapa rutiner i vardagen är vanligt (Rapport 2016:6 Brå, Stöd till avhoppar från kriminella grupperingar, en nationell kartläggning). 

Olika typer av samtalsstöd och stöttning är mest vanligt och också den typ av insatser som avhopparna själva lyfter fram som viktigast förutom skyddsinsatser. Därutöver tillkommer insatser som ekonomiskt bistånd, medicinska utredningar, missbruksvård, terapi, sysselsättning, långsiktigt boende, uppbyggnad av sociala nätverk, hjälp med rutiner samt hjälp att bli av med skulder.

Framför allt är det akut boende och flytt till annan ort som blir aktuellt för personer som är hotade. Ungefär hälften av avhopparna som kontaktar en myndighetsdriven avhopparverksamhet placeras på ett akut boende och sju av tio flyttar till en annan ort. Behovet kan uppstå i samma stund som avhopparen vänder sig till polisen, oavsett tid på dygnet. En avhoppare som behöver ett akut skyddat boende på grund av hot om allvarligt våld är att beteckna som ett brottsoffer.

Många avhoppare behöver också nytt boende, sysselsättning och/eller ekonomiskt bistånd. Andra åtgärder som kan bli aktuella är ansökan om skuldsanering, förordnande av god man, skyddade personuppgifter, flytt av bohag, borttagande av gängtatueringar etc.

 

Avhopparverksamheten i Göteborg

Göteborgs Stad har arbetat systematiskt och specifikt med avhoppare sedan 2011. Detta inom ramen för Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet. Även andra verksamheter och stadsdelar inom staden arbetar på olika sätt med brottsprevention, som i delar innefattar arbete med avhoppare.
Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet (“Kunskapscentrum” eller “KC”) är ett myndighetsnätverk bestående av 11 myndigheter och Göteborgs Stad. Myndigheterna är Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Kronofogden, Kriminalvården, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Polismyndigheten (Polisregion Väst), Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten.

Stadens delfunktion i nätverket ligger hos Stadsledningskontorets avdelning Samhällsskydd och beredskap. Nätverkets breda arbete mot organiserad brottslighet styrs av en avsiktsförklaring, jämte en styr- och kontaktpersonsgrupp.

Arbetet med avhoppare styrs formellt av en riktlinje beslutad av kommunstyrelsen (bilaga 2, dnr 0396/13) som träffar Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet och socialtjänsten.

Målgruppen avhoppare, definieras enligt riktlinjen, som “personer över 18 år, som vill avsluta en kriminell livsstil och som har en av polisen dokumenterad tillhörighet till ett kriminellt gäng och därmed till organiserad brottslighet.” Definitionen tolkas och tillämpas till den enskildes fördel.

Arbetet förutsätter dock bl.a. att

  1. avhopparen är motiverad att lämna inte endast grupperingen, utan kriminalitet i stort, att
  2. avhopparen lämnar samtycke (enligt OSL 10:1) till att myndigheterna i nätverket får dela känslig information om avhopparen i syfte att hjälpa denne, att
  3. avhopparen inte är misstänkt för allvarlig brottslighet som kan leda till ett längre frihetsberövande

Något krav på att berätta om sin egen eller någon annans brottslighet finns inte. Tvärtom, hänvisas den som vill göra det till Polisen.

Processen beror därefter helt och hållet på avhopparens individuella behov och förutsättningar. Insatserna samordnas och leds av personal från stadsledningskontoret, beslutas formellt av socialtjänsten och sker i nära samarbete med avhopparen själv och de myndigheter som behövs i respektive ärende.

Bilden nedan illustrerar dels Polisens egna spår för arbete med avhoppare (överst), som sker enligt Polisens riktlinjer, dels Socialtjänstens ordinarie sociala arbete (nederst), dels KC:s sätt att arbeta med avhoppare (mitten), vilket alltid inkluderar Polisen och Socialtjänsten – plus övriga nödvändiga myndigheter.

Resultat

Under hösten 2017 och våren 2018 gjorde stadsledningskontoret en uppföljning av avhopparverksamheten under åren 2011–2016. Rapporten visar bl.a. att 94 personer sökte hjälp mellan 2011–2016. Av dessa 94 personer, fullföljde 73 personer sina respektive insatser. Av de 73 personer som fullföljt sina insatser, tillhör 48 personer eller 66 % inte längre någon kriminell gruppering. 30 personer eller 41 % har inte dömts för något brott eller förseelse. Sedan 2017 har 42 personer sökt hjälp varav 14 har påbörjat en insats.

Kontakt

Telefon: 020-50 80 80 besvaras vardagar mellan kl. 09-15 (annars telefonsvarare) för enkla frågor, allmänna råd eller en start på insats.

E-post: kunskapscentrum@stadshuset.goteborg.se bör endast användas för allmän information. E-post är ett osäkert kommunikationssätt och e-post kan komma att begäras ut som allmän handling. Använd alltså inte e-post till känslig information!

Länkar:

goteborg.se/avhoppare

Avsiktsförklaring Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet

Gällande riktlinjer arbete med avhoppare

Uppföljningsrapport 2011–2016

 

Helsingborgs avhopparverksamhet

Här kommer inom kort att publiceras information om Helsingborgs avhopparverksamhet.

​Har du frågor innan informationen är klar kan du kontakta Angelina Pavlova, sektionschef inom Socialförvaltningen i Helsingborg.

Angelina.Pavlova@helsingborg.se 

Tel: 042 – 10 64 31

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.