Så här kan ett avhopparärende se ut

Öresundsbron

Att beskriva hur ett avhopparärende ser ut är svårt eftersom varje avhopparärende är unikt. Det är flera olika faktorer som påverkar hur processen ser ut och vad man behöver göra. Men här kan du läsa om olika delar som ofta förekommer i ett avhopparärende.

Aktörer

I avhopparärenden har kommunens socialtjänst en viktig funktion att fylla. Socialtjänsten beslutar om insatser, såsom t ex ekonomiskt bistånd, stödinsatser eller boende som kan vara aktuella när någon vill lämna en kriminell gruppering och livsstil.

Polisen har också en viktig roll och kan bistå med riskbedömning, operativa insatser, medverkan vid initiala samtal, systemslagningar och uppföljningar.

Även aktörer såsom t. ex. Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och sjukvården kan vara inblandade i ett ärende. Flera olika hjälporganisationer inom civilsamhället erbjuder också den enskilda stöd och stöttning vid ett avhopp.

Från ärende till avhoppare

Ett ärende kan aktualiseras från olika håll, exempelvis polisen, frivården, socialtjänsten, skolan, idéburna intresseorganisationer, arbetsförmedlingen eller individerna själva.

Ett avhopparärende inleds alltid med en initial bedömning där personens kriminella historia kontrolleras. Därefter bokas ett möte in, ofta tillsammans med polisen och socialtjänsten. Avhopparen får under mötet berätta om sin situation och därefter gör socialtjänsten och polisen en gemensam bedömning av hans eller hennes situation. Det handlar om att titta på personens behov och eventuella hotbild samt adekvata stöd- och skyddsåtgärder.

Bedömning

Om personen, efter ett eller flera möten, bedöms vara aktuell för avhopparverksamheten kallas det till ett samordningsmöte med socialsekreterare som oftast arbetar med försörjningsstöd och boende i den aktuella kommunen. Polisen bistår med information om avhopparens kriminalitet och hotbild så att alla involverade får samma information. Samtalet handlar i hög utsträckning om den enskilda individens förväntningar och framtidsförhoppningar. Under mötet framförs också de krav som ställs på den enskilde individen.

En utvärdering görs av avhopparen för att undersöka hur välmotiverad han eller hon är. Det är också viktigt att det utreds om avhopparen har en dold agenda eller falska motiv till avhoppet. Det förekommer att personer söker sig till en avhopparverksamhet av andra skäl, till exempel för att få hjälp med bostad eller skuldsanering, utan att ha för avsikt att hoppa av sitt kriminella liv.

Riskanalys

När ett nytt ärende aktualiseras utför polisen en riskanalys och sammanställer den kunskapsbild som finns om individen inom den lokala polisorganisationen. Samtidigt bokas och bekräftas en tid för att socialtjänstens handläggare tillsammans med en representant från polisen ska träffa den enskilda individen. Under mötet får den enskilde individen samtala med polisen om den hotbild som riktas mot honom eller henne och vilka eventuella skyddsåtgärder som behöver vidtas.

Akuta åtgärder

Avhopparverksamheten kan vidta akuta stödjande åtgärder för personer som initialt inte klassats som avhoppare. Dessa åtgärder kan vidtas under den initiala fasen då personen fortfarande är under bedömning av risk, hot och motivation. Åtgärderna får vidtas fram till beslut om personen ska ingå i avhopparverksamheten.

I majoriteten av ärendena identifieras en hög hotbild som kräver akuta åtgärder som omplacering till annan ort. Den akuta fasen pågår i de flesta fall i 1 – 4 veckor. Under den tiden påbörjas en vidare planering för avhopparen.

Beslut

Det är oftast socialtjänsten som beslutar om finansieringen av de insatser som ligger inom deras ansvarsområde och som krävs för att hjälpa avhopparen. Polisen bistår oftast med hjälp och är inte ytterst ansvarig för insatsen.

Upprättande av individuell handlingsplan

Efter beslut hålls ett möte med de involverade parterna för att upprätta en individuell handlingsplan. Vid detta tillfälle ska det klarläggas vilken typ av åtgärder som bör genomföras och vilka andra myndigheter som bör involveras. I den individuella handlingsplanen identifieras också de behov som avhopparen har och utifrån dessa görs en planering.

Man försöker alltid skapa så goda förutsättningar som möjligt för att avhopparen ska kunna leva ett normalt liv utan återfall i brott.  Den individuella handlingsplanen upprättas alltid gemensamt med socialtjänsten.

Stabiliserande fas

Under en avhopparprocess går personerna ofta igenom olika faser. I början av processen kan avhopparen behöva lite extra stöd och hjälp.

I den stabiliserande fasen arbetar man mycket med att skapa rutiner och strukturer för avhopparen och ser till att personen kommer igång med en sysselsättning. Behoven kan vara många, t ex behandling, utbildning, yrkeskunskaper, körkort etc. Målet är att skapa förutsättningar för att individen ska kunna leva ett normalt liv utan rädsla och risk för återfall i kriminalitet.

Inledningsvis kan avhopparverksamheten utse kontaktpersoner som blir ansvariga för ärendet och börjar bygga ett förtroende i förhållande till avhopparen. Kontaktpersonerna kan behöva besöka eller ringa personen flera gånger i veckan. Kontaktpersonen kan vara en polisanställd, en socialsekreterare, en frivårdsinspektör eller en person från en frivilligorganisation som exempelvis Kriminellas Revansch i Samhället (K.R.I.S.), X-cons eller Fryshusets verksamheter.

I den här fasen har Polismyndighetens avhopparverksamhet fortfarande en viktig roll eftersom hotbilden oftast kvarstår.

Återfall i kriminell livsstil 

Under den stabiliserande fasen är det en del avhoppare som återgår till det kriminella livet. Detta gör det extra angeläget att någon, oftast kontaktpersonen, håller en daglig kontakt med avhopparen, som kan vara helt isolerad från socialt umgänge.

En del avbryter det självmant och andra blir avskilda från avhopparverksamheten av myndigheter, t ex på grund av upprepade snedsteg från överenskommelserna. Det bör dock inte automatiskt betyda att myndigheterna vänder avhopparen ryggen. Avhopparverksamheten kan hålla kontakten och göra ett nytt försök längre fram. Under tiden är avhopparen hänvisad till myndigheternas ordinarie stödverksamhet om det finns behov av stöd.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.