Arbetsmiljö och säkerhet

Cyklebud under ett arbetspass

Arbetsplatsen skall vara en fysiskt, psykiskt och socialt sund miljö som är utvecklande för alla medarbetare. Risker för arbetsskador och arbetsrelaterad ska ohälsa förebyggas. Detta uppnås genom ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. För att arbetet skall bli framgångsrikt krävs att både chefer och andra medarbetare deltar aktivt.

För arbetsgivarens del är det viktigt att ha upparbetade rutiner och kontakter med framför allt polisen när en incident inträffar som kräver större åtgärder. Det handlar mycket om att vara förberedd genom analyser och bedömningar, rutiner och handlingsplaner, att agera vid akuta situationer och ge stöd, att dokumentera och följa upp.

Detta helhetsgrepp är det mest effektiva sättet att förebygga hot och våld på arbetsplatsen. Gemensamma strategier, goda rutiner och tydligt ansvar gynnar det fortsatta säkerhetssamarbetet. Ansvar och befogenheter bör vara klart och tydligt reglerade.

Mycket av det förebyggande arbetet handlar till stor del om att skapa en medvetenhet och kunskap hos medarbetarna. Att diskutera de risker som finns på arbetsplatsen och hur man gör för att minimera dem. Det kan t ex handla om genomgång och diskussion om säkerhetsrutiner, risk- och hotbildsanalyser samt att erbjuda medarbetare trygghetspaket om en allvarlig incident skulle uppstå.  

Det är också viktigt att inträffade incidenter hanteras på ett snabbt och korrekt sätt. Det skapar en trygghet hos medarbetarna om de vet att arbetsgivaren kommer att ta hand om problem som kan uppkomma och att de kan räkna med stöd. Det trygghetsskapande arbetet ska inte undervärderas.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) och Våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2) föreskriver Arbetsmiljöverket att arbetsgivaren ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete och därigenom förebygga ohälsa på grund av hot och våld i arbetet och att vid behov genomföra skyddsåtgärder.

Det finns en mängd åtgärder en arbetsgivare kan vidta i förebyggande syfte. Exempelvis: 

 • Kartlägga riskerna för hot och våld, vidta förebyggande åtgärder och upprätta handlingsplaner
 • Anordna arbetet och utforma säkerhetsrutiner så att risk för våld och hot minimeras
 • Se till att medarbetarna har tillräcklig information, utbildning och instruktioner för att kunna utföra arbetet på ett säkert sätt
 • Tillhandahåll skyddsutrustning om så krävs
 • Placera, utforma och utrusta arbetsplatserna så att risk för våld och hot så långt som möjligt förebyggs
 • Se till att medarbetare har möjlighet att kalla på snabb hjälp vid en vålds- eller hotsituation
 • Erbjud särskilt stöd och handledning till medarbetare som riskerar utsättas för våld och hot i arbetet
 • Vidta uppföljande åtgärder såsom utredning av tillbud, skador och se till att det finns rutiner för omhändertagande av drabbade med syfte att förebygga eller lindra såväl fysisk som psykisk skada
 • Utbildning i personsäkerhetsfrågor avsett för samtliga medarbetare innehållande frågor gällande:
 • Bemötandeetik – hur man hanterar besvärliga personer, lämnar negativa besked etc.
 • Hur man kan kontrollera eller minska sin publika exponering (internet m.m.)

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.