Sekretess

Hänglås på ett tangentbord

Här kan du läsa mer om sekretesslagstiftningen och hur den tillämpas inom ramen för avhopparverksamheten.

Om sekretesslagstiftningen

 • Sekretessreglerna finner ni Offentlighets- och sekretesslagstiftningen, OSL.
 • Innebär ett förbud att röja en uppgift, muntligen, skriftligen eller genom utlämnande av handling.
 • Sekretessen skyddar den enskildes integritet, men det finns även vissa skyddsintressen, som myndigheters intresse av att planera viss verksamhet.
 • En sekretessbelagd uppgift är en uppgift för vilken sekretess gäller i ett enskilt fall.
 • En sekretessbrytande bestämmelse kan ge ett författningsstöd för att lämna ut en sekretessbelagd uppgift under vissa förutsättningar.
 • Myndigheter måste alltid följa offentlighets- och sekretesslagens (2009:400), OSL, bestämmelser.
 • Civilsamhället omfattas inte av OSL.
 • Alla aktörer måste följa Dataskyddsförordningen, GDPR.
 • Myndigheter ska samverka, dock med iakttagande av regelverket kring sekretess.

 

Utgångspunkter:

Kommunen: Sekretess mellan de olika nämnderna.

Socialtjänsten: Sekretess mellan nämnd och socialtjänst. Socialtjänsten har även sekretess mot andra aktörer såsom andra myndigheter.

Hälso- och sjukvård: Sekretess gentemot alla andra aktörer

Polisen: Sekretess gentemot alla andra aktörer

Migrationsverket: Sekretess gentemot alla andra aktörer.

Kriminalvården: Sekretess gentemot alla andra aktörer.

 

Aktörer i samverkan följer nedan laghänvisningar i OSL

Hälso- och sjukvård: 25 kap OSL

Sekretess gäller inom hälso- och sjukvården för en uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att en enskildes eller någon närstående till denne lider men.

Det krävs en sekretessbrytande bestämmelse/en bestämmelse om uppgiftsskyldighet som stöd. Skaderekvisit: Stark sekretess.

Kommunala skolor: 23 kap 2 och 5 §§ OSL

Sekretess gäller i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan för uppgift om en enskilds personliga förhållanden i sådan elevhälsan som avser psykologisk, psykosocial eller specialpedagogisk insats, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.

Det krävs en sekretessbrytande bestämmelse/en bestämmelse om uppgiftsskyldighet som stöd. Skaderekvisit: Stark sekretess

Socialtjänsten: 26 kap 1-5§§ OSL

Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom eller henne närstående lider.

Det krävs en sekretessbrytande bestämmelse/en bestämmelse om uppgiftsskyldighet som stöd. Skaderekvisit: Stark sekretess

Kommunala bostadsbolag: 26 kap. 11 § OSL

I kommunala bostadsuthyrningsverksamhet gäller sekretess för uppgift om en enskildes personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs.

Det krävs en sekretessbrytande bestämmelse/en bestämmelse om uppgiftsskyldighet som stöd. Skaderekvisit: Svag sekretess

Polisen: 18 kap och 35 kap OSL

Sekretess till skydd främst för intresset av att förebygga eller beivra brott (myndighetens uppgifter skyddas).

Sekretess till skydd för enskild i verksamhet som syftar till att förebygga eller beivra brott, m.m. (enskilds uppgift skyddas). Det krävs en sekretessbrytande bestämmelse/en bestämmelse om uppgiftsskyldighet som stöd.

 

Sekretessbrytande bestämmelser

En myndighet ska inom sitt verksamhetsområde samverka med andra myndigheter (8 §, Förvaltningslagen, FL).

En myndighet ska i rimlig utsträckning hjälpa den enskilde genom att själv inhämta upplysningar eller yttranden från andra myndigheter.

Det bör framhållas att samverkansskyldigheten enligt förvaltningslagen inte innebär sådan uppgiftsskyldighet som enligt 10 kap. 28 § OSL bryter sekretessen mellan myndigheter.

 

Samtycke

Detta regleras i 10 kap. 1 § OSL.

Att sekretess till skydd för en enskild inte hindrar att en uppgift lämnas till en annan enskild eller till en myndighet, om den enskilde samtycker till det, följer av 12 kap. OSL och gäller med de begränsningar som finns där.

Sekretess till skydd för en enskild gäller inte i förhållande till den enskilde själv, om inget annat anges i OSL. En enskild kan helt eller delvis häva sekretessen som gäller till skydd för honom eller henne.

Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas till en enskild eller till en annan myndighet, om det är nödvändigt för att den utlämnande myndigheten ska kunna fullgöra sin verksamhet (10 kap. 2 § OSL)

 

Generalklausulen 10 kap. 27 § OSL

Denna klausul möjliggör samverkan med andra myndigheter.

Kan inte tillämpas på uppgifter reglerade med socialtjänstsekretess eller hälso- och sjukvårdssekretess.

Polis och skola får lov att använda den.

Bestämmelsen kan inte tillämpas i en samverkansgrupp med flera olika myndigheter och enskilda.

 

Sekretessbrytande bestämmelser mellan socialtjänst och polis

10 kap. 18 a § OSL

Sekretessen enligt 26 kap. 1 5 hindrar inte att en uppgift som rör en enskild som inte fyllt tjugoett år lämnas till en polismyndighet, om

 1. det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att den unge kommer att utöva brottslig verksamhet
 2. uppgiften kan antas bidra till det, och
 3. det med hänsyn till planerade eller pågående insatser för den unge eller av andra särskilda skäl inte är olämpligt att uppgiften lämnas ut.

 

Läs mer 

Informationsdelning mellan socialtjänst och polis, i brottsförebyggande arbete med barn och unga

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.